Posláním Pečovatelské služby je poskytnutí pomoci v domácím prostředí uživatele nebo pomoc při hygieně v centru denních služeb. Snažíme
se o zachování přirozeného domácího prostředí, udržení sociálních vazeb a životních návyků uživatele. V rámci poskytování služby je pro nás
důležité zachování lidské důstojnosti, respektujeme názor a potřeby uživatele. Každého uživatele chápeme jako výjimečnou osobu, proto vždy
přistupujeme individuálně a snažíme se poskytnout oporu a pocit blízkosti. Samozřejmostí je pro nás spolupráce s rodinou a rodinným
příslušníky uživatele. Zaměstnanci Pečovatelské služby zaručují profesní přístup a na svou pozici jsou dostatečně kvali“kovány.

Cíl poskytování sociální služby

umožnit lidem se sníženou soběstačností pobývat v domácím prostředí a jejich rodinám pomoc tím, že zabezpečíme péči o blízkého člověka.

Cílová skupina

Cílovou skupinou terénní pečovatelské služby jsou převážně senioři a dále viz níže, osoby s pohybovým omezením, kteří ani prostřednictvím
jiné fyzické osoby si nemohou zajistit dostatečnou péči během dne, a jejich situace vyžaduje pomoc a podporu.

Osoby, pro které je služba určena

Cílovou skupinu pro Pečovatelské služby jsou:

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesním postižením
 • osoby s duševním onemocněním
 • osoby se sníženou soběstačností, z důvodu věku, ale i zdravotního postižení
 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného pokročilého onemocnění (v konečné fázi onemocnění, umírající), služba je
  určena jako pomoc rodinným příslušníkům

Pro koho není služba určena

Nelze přijmout žádost uživatele, který:

 • žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • není možné přijmout uživatele z kapacitních důvodů
 • nesplňuje podmínky pro okruh osob, kterým je sociální služba určena
 • žádá o poskytování Pečovatelské služby a v předešlých 6 měsících mu bylo vypovězeno poskytování těchto služeb z důvodů porušování
 • povinností vyplývajících z Dohody o poskytování sociální služby
 • jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • uživatel trpí akutní infekční nemocí
 • uživatel by z důvodu duševní poruchy (psychiatrické onemocnění) závažným způsobem ohrožoval zaměstnance při výkonu práce

Základní činnosti v rámci Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je službou #exibilní, která je poskytována za sjednanou úhradu. Pečovatelská služba provádí úkony dle zákona 108/2006
Sb., o sociálních službách a fakultativních úkonech (zejména poskytnutí dohledu nad nemocným) dle seznamu úkonů. Každý uživatel si sám
stanoví, o jaké služby má zájem a označí úkony, které si přeje, aby mu byly poskytovány.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zajištění kompenzačních pomůcek pro péči v domácím prostředí, tj. půjčení pomůcek nebo poskytnutí informací o možnostech zapůjčení
  v jiné organizaci či zakoupení pomůcky
 • poskytnutí základního a odborného sociálního poradenství
pondělí7:00 – 19:00
úterý7:00 – 19:00
středa7:00 – 19:00
čtvrtek7:00 – 19:00
pátek7:00 – 19:00
sobota7:00 – 19:00
neděle7:00 – 19:00