Poslání Terénní osobní asistence

Posláním Terénní osobní asistenční služby je poskytnutí pomoci v domácím prostředí uživatele. Snažíme se o zachování přirozeného domácího
prostředí, udržení sociálních vazeb a životních návyků uživatele. V rámci poskytování služby je pro nás důležité zachování lidské důstojnosti,
respektujeme názor a potřeby uživatele. Každého uživatele chápeme jako výjimečnou osobu, proto vždy přistupujeme individuálně a snažíme
se poskytnout oporu pocit blízkosti. Samozřejmostí je pro nás spolupráce s rodinou a rodinným příslušníky uživatele. Zaměstnanci Terénní
odlehčovací služby zaručují profesní přístup a na svou pozici jsou dostatečně kvali“kovány.

Cíl poskytování sociální služby:

umožnit lidem se sníženou soběstačností pobyt v domácím prostředí a jejich rodinám umožnit potřebný odpočinek, tím, že zabezpečíme péči o
blízkého člověka

Cílová skupina

Cílovou skupinou terénní osobní asistence jsou převážně senioři a dále viz níže, osoby s pohybovým omezením, kteří ani prostřednictvím jiné
fyzické osoby si nemohou zajistit dostatečnou péči během dne, a jejich situace vyžaduje pomoc a podporu.

Cílovou skupinu jsou:

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesním postižením
 • osoby s duševním onemocněním
 • osoby se sníženou soběstačností, z důvodu věku, ale i zdravotního postižení
 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu nevyléčitelného pokročilého onemocnění (v konečné fázi onemocnění, umírající), služba je
  určena jako pomoc rodinným příslušníkům

Pro koho není služba určena

Nelze přijmout žádost uživatele, který:

 • žádá o službu, kterou neposkytujeme
 • není možné přijmout uživatele z kapacitních důvodů
 • nesplňuje podmínky pro okruh osob, kterým je sociální služba určena
 • žádá o poskytování Terénní odlehčovací služby a v předešlých 6 měsících mu bylo vypovězeno poskytování těchto služeb z důvodů
  porušování povinností vyplývajících z Dohody o poskytování sociální služby
 • jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • uživatel trpí akutní infekční nemocí
 • uživatel by z důvodu duševní poruchy (psychiatrické onemocnění) závažným způsobem ohrožoval zaměstnance při výkonu práce

Základní činnosti v rámci Terénní osobní asistence

Terénní osobní asistence je službou #exibilní, která je poskytována za sjednanou úhradu. Terénní osobní asistence provádí úkony dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách a fakultativních úkonech (zejména poskytnutí dohledu nad nemocným) dle seznamu úkonů. Každý uživatel
si sám stanoví, o jaké služby má zájem a označí úkony, které si přeje, aby mu byly poskytovány.

Nabízené sužby a úkony:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí